“ 0380 524 16 66 ”
0850 272 81 81
menu×

Psikoloji

Psikoloji Departmanı hem ayakta hem yatan hastalar için bireysel danışmanlık, aile/çift danışmanlığı, çocuk ve ergen danışmanlığı hizmeti sunmaktadır. Danışmanlık hizmeti 1 saatlik seanslar halinde uygulanmaktadır. Uygulanacak olan program gizlilik ve sınır prensipleri dahilinde danışan kişiye etraflıca açıklanır.


ÇOCUK ve ERGEN DANIŞMANLIĞI

- UYUM ve DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI

- DİKKAT EKSİKLİĞİ ve HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU (DEHB)

- ÖĞRENME BOZUKLUKLARI

- ANKSİYETE (KAYGILAR)

- KORKULAR

- DEPRESYON

- ÖFKE NÖBETLERİ

- ALT ISLATMA

- PARMAK EMME-TIRNAK YEME

- İNATÇILIK

- KARDEŞ KISKANÇLIĞI

- OKUL KORKUSU (FOBİSİ)

- AKRAN İLİŞKİLERİNDE SORUNLAR

- BOŞANMIŞ AİLELERDE ÇOCUK PSİKOLOJİSİ ve EĞİTİMALANLARINDA DESTEK HİZMETLERİ


YETİŞKİN DANIŞMANLIĞI


- DEPRESYON

- OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK (Takıntı – Zorlantı Bozukluğu)

- POST TRAVMATİK STRES BOZUKLUĞU

- PANİK ATAK

- FOBİ

- SOSYAL FOBİ

- PERFORMANS KAYGISI

- YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU

- UYKU BOZUKLUKLARI

- İLİŞKİ SORUNLARI

 

AİLE ve EVLİLİK ( ÇİFT ) DANIŞMANLIĞI


- EVLİLİK ÖNCESİ DANIŞMANLIK

- EVLİLİK DANIŞMANLIĞI

- BOŞANMA YA DA AYRILIK SÜRECİ DANIŞMANLIĞI
 
 

 

MOXO d-CPT

MOXO d-CPT Testi; 6-12 yaş arasıçocuklar ve 13-65 yaş arası yetişkinler için geliştirilmiş 2 farkı formatı olan,bilgisayar üzerinden yapılan görsel ve işitsel çeldiriciler içeren sonkuşak Nöro-Kongitif testtir. MOXO Testi, Dikkat EksikliğiHiperaktivite Bozukluğunun dört ana semptomu olan dikkat eksikliği, zamanlama problemi, dürtüsellik ve hiperaktiviteninobjektif olarak ölçülmesini sağlamaktadır. Son birkaç yılda ülkemizdede dünyada olduğu gibi DEHB(dikkat eksikliği ve hiperaktivite) vediğer birçok endikasyonda tanıya yardımcı test olarak uzmanhekimler tarafından rutin olarak kullanılmaktadır. Türkiye'de280' in üzerinde hastane ve klinikte uygulanmaktadır.

Çağımızın en büyük problemi olan dikkat eksikliğive hiperaktiviteye daha erken yaşta müdahale etmek, çocuğunuzun gelecekyıllardaki akademik başarı oranını fazlasıyla desteklemektedir. Erkenbaşlanılan tanı ve tedavi sisteminde çocuğunuzun okul süreci boyunca dikkat,zamanlama, hiperaktivite ve dürtüsellik ile ilgili hiç problem yaşamadanilerlemesine katkı sağlar.

Okul başarısında ve sınav çalışmalarındaoldukça yol gösterici olan test ile; çocuğunuzun çalışma şeklini, adaptasyonunuve akademik başarısını destekleyebilirsiniz. Aynı zamanda yetişkin formu dabulunan MOXO testi ile; iş performansını arttırmak, dikkat, zamanlama vedürtüsellik gibi etkenlerin önemli olduğu iş alanlarında örneğin; güvenlikgörevlileri, fabrikada dikkat gerektiren tehlikeli alet kullanımı, işmakinaları ve özel taşıt kullanan sürücüler vb. alanlarda oldukça yararlıolmaktadır.


PSİKOLOJİK DEĞERLENDİRME ( TEST ) HİZMETLERİ


0-6 YAŞ TESTLERİ ( OKUL ÖNCESİ GRUBU )

- AGTE (Ankara Gelişim Tarama Testi)
- Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi
- Frankfurter Dikkat Testi
- Gessel Gelişim Figürleri Testi
- Frostig Görsel Algı Testi
- Peabody Alıcı Dil Testi
- Aile Çiz Testi

- Goodenough-Harris İnsan Resmi Çizme Testi

- Draw A Person Testi

 

6-13 YAŞ TARAMA TESTLERİ ( İLKÖĞRETİM GRUBU )

- WISC-R (Weschler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği)
- Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi

- Frostig Görsel Algı Testi

- Benton Göresel Bellek Testi

- Burdon Dikkat Testi
- Öğrenme Süreçleri Testleri

- Beier Cümle Tamamlama Testi

- Goodenough-Harris İnsan Resmi Çizme Testi

- Çocuk Depresyon Öleçeği
- Durumluluk Sürekli Kaygı Envanteri


YETİŞKİN TESTLERİ


- MMPI ( Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri )

- Benton Göresel Bellek Testi

- Burdon Dikkat Testi

- Beier Cümle Tamamlama Testi

ZEKA TESTLERİ:

 1.      CATELL 2A ZEKATESTİ: 7-13 yaş aralığındakiçocuklara / ergenlere veya lise eğitimi almış yetişkin kişilere uygulananperformans odaklı bir zeka testidir. Bu test zekanın soyut alandaki işlevini saptamaktadır.Çocukların ve ergenlerin okuldaki ve sınavlarda performans düzeylerinideğerlendirmede rehber niteliğindedir.

 2.      CATEL 3A ZEKATESTİ : Üniversite eğitimi ve dahaüzeri eğitim almış kişilere uygulanmaktadır. Yetişkin bireylere uygulanan butest performans – zeka odaklı bir testtir. Zekanın soyut alandaki işlevinisaptamaktadır. İş performansı ve akademik gelişim için yol gösterici olarakdeğerlendirilebilir. 

 3.      ALEXANDERPRATİK ZEKA TESTİ : Görsel veperformans testidir. İlkokulu bitiren çocukar için uygulanır. Sanatsal alandayeteneklerinin belirlenmesi ve kariyer gelişimde etkilidir. Özel yeteneksınıflarında okutulması gereken çocukların tespitinde oldukça işe yaramaktadır.

 4.      PORTEUSLABİRENTLERİ ZEKA TESTİ : 5-15 yaşaralığındaki çocuklara uygulanmaktadır. Zekanın planlama ve genel / pratikyeteneğini belirleme amacıyla kullanılır.

 5.      GOOD – ENOUGHHARİSS ZEKA TESTİ : 3-15 yaşaralığındaki çocuklarla çalışılır. Çizime dayalı olan bu testte çocuğa verilen'bir insan çiz' komutu ile onun serbest zaman aralığında göstermişolduğu çizim performansı çeşitli veriler ile değerlendirilir. 

 

 KİŞİLİK ANALİZ TESTLERİ:

 1.       MİNNESOTA ÇOK YÖNLÜ KİŞİLİK ENVANTERİ (MMPI)  : Bireyin kişisel ve toplumsal uyumunu objektif olarakdeğerlendirmeyi amaçlayan bir testtir.MMPI ruh sağlığında en çok kullanılankişilik testidir.

İnsanın kişilik yapısının ve psikopatolojisininbelirlenmesine yardımcı olmak için profesyonel uygulayıcılar aracılığıyla kullanılır.

 MMPI kişilik testi yaygın olarak psikiyatri kliniklerinde şuteşhisleri koymada kullanılır: Depresyon, Hipokondriazis (Hastalık hastalığı),Histeri (Konversiyon), Psikotik sapma, Kadınlık-erkeklik (cinsel tercih veeğilimler), Paranoya (Şüphecilik), Psikasteni (Saplantı-Takıntı), Şizofreni,Hipomani (Duygu durum bozukluğu, öfke patlaması gibi), Sosyal içe dönüklük(çekingenlik).

Bu hastalık tanıları dışında MMPI testi ile bireylerin aileproblemleri, öfke ve kaygı sorunları, işle ilgili sorunlar, insanlar arasıiletişimde yaşanan sorunlar, özgüven, anti sosyal özellikler ve sağlıkla ilgiliendişeler düşünce tarzı gibi hastalık dışındaki psikolojik özellikleri dedeğerlendirilebilmektedir.16 yaşından büyük herkese uygulanabilir.

MMPI psikiyatri kliniklerinde hastalıkların geniş bir yelpazededeğerlendirilmesine yardımcı olmak için tasarlanmış bir kişilik testi ve ölçümaracı olmakla birlikte kişilik özelliklerini de ölçmede etkili olduğu içinsıklıkla şu alanlarda da kullanılır:

1.  Yükseköneme sahip ve üst düzey kamu görevlilerinin seçimi,

2.  Polismemuru alımları ve birim değişikliklerinde yapılacak seçimler

3.  Nükleersantral personeli

4.  İftaiyepersoneli

5.  Havayolları personeli ve pilotlar, hava trafik kontrolleri

6.  Devletbüyüklerinin koruma ve danışmanları

7.  Cezaive hukuki ehliyetin olup olmadığına yönelik tespit yapılacak kişiler

8.  Adliyargı adaylarını değerlendirme ve seçme

9.  Bilimselaraştırmalarda

10. Evliliköncesi uyum düzeyini belirlemede dünyada güvenle uygulanan bilimsel birtesttir.

  

2.      DRAW APERSON : kişilik analizi içinkullanılan bir testtir. 3 yaş ve üzeri kişilere uygulanır. Sözel olarak ifadeedilemeyen dugu ve düşüncelere yönelik bilgi edinilmesi amaçlı kullanılır.Kişinin çizdiği insan figürlerinden yola çıkarak ve çizim sırasındakivurgu,detay,unutulmuşluk durumları değerlendirilerek bireye yönelik bir takımkarakter verilerine ulaşmayı hedefler. 

  

GELİŞİM TESTLERİ:

 1.      ANKARA GELİŞİMENVANTERİ (AGTE) : 0-6 yaş arasındakiçocukların gelişimsel açıdan değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanan birenvanterdir. Çocukların, 0-3 aydan başlayarak, 48-72 ay dilimine kadar aylıkperiyotlarla; dil gelişimi, zihinsel becerileri, küçük-kas gelişimi (incemotor), büyük-kas gelişimi(kaba motor), sosyal gelişimi ve öz bakım becerileritek tek incelenip gözlenerek puanlanır.

Budeğerlendirme eğer mümkün ise anne-baba ve çocuğun bir arada olduğu bir ortamdayapılır. Ankara gelişim tarama envanteri (AGTE), bebek ve çocukların gelişimiile ilgili derinlemesine ve sistemli bilgi sağlayan bir değerlendirme aracıdır.Envanter, gelişimsel gecikme ve düzensizlik gösterme açısından risk altındaolduğu düşünülen bebek ve çocukların erken dönemde tanınması ve gerekliönlemlerin alınabilmesine de olanak sağlar. Konuşma gecikmesi ve zihinselproblem yaşadığı düşünülen öçocuklara da uygulanmaktadır.

 2.      GESELL GELİŞİMTESTİ : Çocukların gelişimsel açıdandönemsel kabiliyetlerini ölçen ve ebeveynlere bu konuda objektif bilgilersağlayan bir psikolojik değerlendirme aracıdır. Uygulanacak yaş aralığı 3 ila10 yaş arasıdır. Okula başlayacak çocuklara uygulandığı zaman okula başlamadüzeyleri hakkında bilgi alınabilir. Çocuklardakipsiko-motor kabiliyetler, görsel hafıza vealgılama, ellerini kullanabilme, göz takibi yapabilme, kas gelişimi gibi alanlarda bilgi sağlamaktadır.

  

ALGI TESTLERİ:

1.      .BENTON GÖRSELBELLEK TESTİ : Benton Görsel BellekTesti, şekil belleğini anlık ve gecikmeli olarak değerlendirebilmekte; bunun daötesinde, görsel belleği, görsel algılama ve motor yeteneklerden ayırtedebilmektedir. 8 yaş ve üzeri çocuklara uygulanır. Görsel belleğideğerlendiren bir performans testidir.

 2.      BENDER GESTALTBELLEK TESTİ : Bu test, çocuklardagörsel motor işlevini görmek için gelişimsel bir test olarak kullanılarak hemyetişkin, hem de çocuklarda geriliği, regresyonu, fonksiyon kaybını ve organikbeyin hasarlarını saptamaya ve özellikle regresyon vakalarında da kişiliksapmalarını bulmaya ışık tutmaktadır (zekâ geriliği, afazi, çeşitli organikbeyin hasarları, psikozlar, gerçek olmayan hastalanmalar gibi). 5-15 yaş aralığındaki çocuklara uygulanan, motoralgılama yeteneklerini ortaya çıkaran test olgunluk, duygusal uyum ve nörolojikbozukluklarla ilgili de bilgi vermektedir.

 3.      PEABODY RESİM– KELİME TESTİ : Çocuklarda alıcı dilbecerilerini, kelime dağarcığını ve resimlerle kelime(kavram) gelişiminibelirlemek için kullanılan bir performans testidir. 2-12 yaş arasındakiçocuklara uygulanır.Kronolojik yaşına göre çocuğun alıcı dil yaşı belirlenir.Test sonucuna göre dil gelişimiyle ilgili önlem alınması veya dil gelişimininönerilen çeşitli yollarla zenginleştirilmesi sağlanır. Çocuklarda konuşmabozukluğu, konuşmada güçlük ve konuşma gecikmesi gibi durumları saptamak amaçlıkullanılmaktadır.

  

  METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUK TESTİ : 4-6 yaşarası, anaokulundan ilkokul dönemine geçmekte olan çocukların bilişsel,psikolojik ve duygusal olgunluğa ne ölçüde hazır olduğu ve  düzeyiyle ilgili sağlıklı veriler eldeetmemizi sağlar. Genellikle çocuğu anaokulundan ilkokula başlayacak olanebevynlerin kafa karışıklığını ve karasızlığını gidermeleri amaçlı uygulanan,çocuğun okula ne kadar hazır olduğunu ifade eden bir testtir.

Uygulanantest; kelime anlama, cümleler, genel bilgi, eşleştirme, sayılar ve kopya etmeolmak üzere toplam 6 alt test ve toplam 100 maddeden oluşmaktadır. ZihinselGelişim; görsel ve işitsel agılama yeteneği, algıladıklarını hafızadatutabilme, mantıklı düşünebilme, neden-sonuç ilişkisi kurabilme ve yeterlikavram bilsinine sahip olması, Motor Beceri;bedenini rahatkullanıyor ve bedensel koordinasyonunu sağlayabiliyor olması, DilGelişimi;olayları kronolojik sıra ile anlatabiliyor olması, yeterlikelime haznesine sahip olması, zıt kavramları biliyor olması, Sosyal veDuygusal Gelişimi;sorumluluk alabilmesi, yaşıtlarıyla rahat sosyalilişkiler kurabilmesi ve bu ilişkiyi sağlıklı şekilde sürdürebilmesi, Dikkat
Ve
El-Göz Koordinasyonu;grupla yapılan etkinliklerdesakin bir şekilde oturma, dinleme ve yönergeleri uygulayabilme, etkin makaskullanımı, ona verilen bir resmi çizgileri taşırmadan boyuyor olması, 20-25dakika tek başına bir etkinlikte veya oyunda yoğunlaşıyor olması beklenmektedir.Testten alınan sonuca göre, çocuğunuzun 1.sınıfa başlamaya ne kadar hazırolduğunu öğrenmeniz mümkün olmaktadır. 

  

STANDARDİZEMİNİ MENTAL TEST : Genel bilişselişlevlerin değerlendirilmesi amacıyla kullanılan bir tarama testidir. Testteyönelim, kayıt hafızası, dikkat ve hesap yapma, hatırlama, lisan olmak üzerebeş bilişsel alan değerlendirilir. Genellikle nöropsikiyatri alanındakullanılmmaktadır. Özellikle yaşlılarda demans ( bunama), mental (zihinselyeterlilik), miras, hukuki işlemlerde, vesayet durumlarında, ehliyet raporundakullanılmaktadır. Geçerliliği sadece 1 günlük bir testtir.Online Randevu
Hoş Geldin Bebek
Bize Yazın
×